Witamy

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce - Małgorzaty Budnik

Niezabudowana działka o pow. 0,04 ha

Podstawowe informacje:
Data: 2017-11-16
Godzina: 10:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana działka o pow. 0,04 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Cena wywoławcza: 1 170,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 309/16
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc i art. 10136 kpc, że w dniu

 

16 listopada 2017 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik,
ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka odbędzie się

 

DRUGA UPROSZCZONA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Podstolice, gm. Wieliczka, składającej się
z niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 329 o powierzchni 0,04 ha (działka charakteryzuje się kształtem zbliżonym do figury trapezu, częściowo zakrzaczona, dostęp do drogi stanowiącej działkę ewidencyjną nr 339 będącą własnością Skarbu Państwa od strony zachodniej) oraz niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 347 o powierzchni 0,24 ha (działka ma kształt zbliżony do figury wydłużonego prostokąta, charakteryzuje się umiarkowanym spadkiem terenu, działka jest zadrzewiona, zakrzaczona, dostęp do drogi stanowiącej działkę ewidencyjną nr 339 będącą własnością Skarbu Państwa od strony wschodniej, droga dojazdowa posiada nawierzchnię nieutwardzoną i porośnięta jest roślinnością trawiastą), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00038988/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

-          niezabudowana działka ewidencyjna nr 329 oszacowana jest na kwotę: 2 332,00 zł,

-          niezabudowana działka ewidencyjna nr 347 oszacowana jest na kwotę: 88 200,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę:

-          cena wywoławcza działki ewidencyjnej nr 329 wynosi: 1 170,00 zł,

-          cena wywoławcza działki ewidencyjnej nr 347 wynosi: 44 100,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę:

-          za działkę ewidencyjną nr 329 wadium wynosi: 250,00 zł,

-          za działkę ewidencyjną nr 347 wadium wynosi: 8 820,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia, gdy jednak cena przewyższa kwotę: 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, przy czym reszta ceny powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać
w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym
w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych
z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

​Dokumentacja fotograficzna

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Podstolice
Wojewodztwo: małopolskie