Witamy

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce - Małgorzaty Budnik

Zabudowane nieruchomości w Świątnikach Górnych

Podstawowe informacje:
Data: 2017-12-13
Godzina: 10:30
Przedmiot sprzedaży: Zabudowane nieruchomości w Świątnikach Górnych
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Cena wywoławcza: 471 730,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 615/16
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 grudnia 2017 r. o godz. 10:30

 

w sali nr 5 Sądu Rejonowego w Wieliczce ul. Janińska 25 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Świątniki Górne, gm. Świątniki Górne, składającej się z działki ewidencyjnej nr 1510/2 o powierzchni 0,1309 ha oraz nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 1510/3 o powierzchni 0,1036 ha, tworzących kompleks zabudowany budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 253,74 m2 (budynek składa się z przyziemia, wysokiego parteru oraz I piętra, budynek jest niepodpiwniczony, elewacja budynku otynkowana, dach kryty blachą) oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 32,9 m2 (budynek składa się z parteru i posiada strych), posiadających założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00032052/0 oraz KR1I/00032053/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 628 971,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 471 730,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 62 900,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. ( Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast. ) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Dokumentacja fotograficzna

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Świątniki Górne
Wojewodztwo: małopolskie