Witamy

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce - Małgorzaty Budnik

Zabudowana nieruchomość o pow. 00513 ha

Podstawowe informacje:
Data: 2017-12-12
Godzina: 11:30
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 00513 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Cena wywoławcza: 453 900,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1030/15
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

12 grudnia 2017 r. o godz. 11:30

 

w sali nr 32 Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Skawina, gm. Skawina, składającej się z działek ewidencyjnych nr 4817/11 o powierzchni 0,0513 ha i nr 4817/12 o powierzchni 0,0698 ha,
tj. o łącznej powierzchni gruntu wynoszącej 0,1211 ha, tworzących jeden kompleks charakteryzujący się kształtem zbliżonym do prostokąta, zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o łącznej powierzchni całkowitej 234,50 m2 (budynek składa się z kondygnacji parteru wraz z częścią garażową i poddasza, posiada murowaną konstrukcję, elewacja budynku otynkowana), posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych
w Skawinie Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR3I/00025758/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 680 842,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 453 900,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 68 100,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przegladać
w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym
w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych
z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Dokumentacja fotograficzna

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Skawina
Wojewodztwo: małopolskie