Witamy

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce - Małgorzaty Budnik

Zabudowana działka o pow. 0,60 ha

Podstawowe informacje:
Data: 2018-02-28
Godzina: 11:30
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka o pow. 0,60 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Cena wywoławcza: 259 500,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 364/16
Zdjęcia:
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

28 lutego 2018 r. o godz. 11:30

 

w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowa, gm. Kłaj, składającej się z działki ewidencyjnej nr 497 o powierzchni 0,60 ha (na podstawie opinii geodezyjnej działka położona częściowo na terenach rolnych, tj. 0,3190 ha), zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o łącznej powierzchni całkowitej 156,78 m2 (budynek posiada kondygnację przyziemia piwnicznego, parteru, półpiętra oraz piętra, posiada strych), posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR2I/00012040/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 389 187,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 259 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 38 920,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 Licytant przystępujący do licytacji winien spełniać warunki określone w art. 2 a ust. 1 lub art. 2 a ust. 3 pkt 1 lit. a - e ustawy z dnia 11.04.2003 r.
o kształtowaniu ustroju rolnego
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2052) w dniu licytacji legitymując się stosownym zaświadczeniem (oświadczeniem potwierdzonym przez wójta, burmistrza), ewentualnie zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Dokumentacja fotograficzna

 

 Dokumentacja fotograficzna

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Dąbrowa
Wojewodztwo: małopolskie