Witamy

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce - Małgorzaty Budnik

Nieruchomości – działka o pow. 0,1618 ha i inne

Podstawowe informacje:
Data: 2018-03-22
Godzina: 10:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości – działka o pow. 0,1618 ha i inne
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Cena wywoławcza: 1 909 992,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1452/15
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc i art. 10136 kpc, że w dniu

 

22 marca 2018 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik, ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka odbędzie się:

 

DRUGA UPROSZCZONA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w miejscowości Wrząsowice, gm. Świątniki Górne, składających się z:

 

- niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 213/5 o pow. 0,1618 ha, nr 211/9 o pow. 0,2023 ha , nr 210/2 o pow. 0,0021 ha, nr 210/3 o pow. 0,0094 ha,

- kompleksu działek ewidencyjnych nr: 213/1, 213/2, 213/3, 213/4, 211/1, 211/2, 211/3, 211/4, 211/5, 211/6, 211/7, o łącznej powierzchni 0,3955 ha, zabudowanych budynkami mieszkalnymi w zabudowie bliźniaczej znajdującymi się na etapie robót wykończeniowych oraz w stanie surowym,

- działek ewidencyjnych nr 211/8, 210/1 o łącznej powierzchni 0,0344 ha zabudowanych budynkiem gospodarczym,

 

posiadających założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00033199/9, KR1I/00032138/7, KR1I/00040425/5.

Na przedmiotowych działkach ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości objętych księgami wieczystymi KR1I/00033199/9, KR1I/00032138/7, KR1I/00040425/5, trwa inwestycja polegająca na budowie zespołu 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. Ze względu na charakter inwestycji nieruchomość sprzedawana jest jako całość.

Łącznie cała nieruchomość posiada wartość rynkową:  3 819 983,81 zł (brutto).

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1/2 wartości oszacowania tj. kwotę: 1 909 992,00 zł (brutto).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 382 000,00 zł (brutto).

 

Wadium ze względu na wysokość należy wpłacić JEDYNIE przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji. Wadium w gotówce w kasie kancelarii nie będzie przyjmowane.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia, gdy jednak cena przewyższa kwotę: 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, przy czym reszta ceny powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. ( Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast. ) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Wrząsowice
Wojewodztwo: małopolskie