Witamy

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce - Małgorzaty Budnik

Działki tworzące całość gospodarczo-użytkową

Podstawowe informacje:
Data: 2018-05-14
Godzina: 14:45
Przedmiot sprzedaży: Działki tworzące całość gospodarczo-użytkową
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Cena wywoławcza: 9 950,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1064/16
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 maja 2018 r. o godz. 14:45

 

w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Bodzanów, gm. Biskupice, stanowiącej całość gospodarczo-użytkową składającej się z:

- działki ewidencyjnej nr 615/1 o powierzchni 0,28 ha, działka częściowo ogrodzona i częściowo utwardzona, na działce posadowione dwa budynki niemieszkalne, budynki przylegają do siebie, budynek oznaczony na mapie ewidencyjnej symbolem „g” (o powierzchni zabudowy 213,5 m2 składa się z parteru, piętra oraz nieużytkowego strychu), budynek oznaczony na mapie ewidencyjnej symbolem „t” (budynek jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 184 m2); w północno zachodniej części działki 615/1 przy granicy z działką 614/4 znajdują się dwie murowane wiaty,

- działki ewidencyjnej nr 614/4 o powierzchni 0,0409 ha (działka częściowo ogrodzona i częściowo utwardzona, rzeczywisty dojazd do działki odbywa się od strony wschodniej przez działkę nr 615/1 ),

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00022735/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

- działka ewidencyjna nr 615/1 oszacowana jest na kwotę: 557 171,00 zł,

- działka ewidencyjna nr 614/4 oszacowana jest na kwotę: 14 908,00 zł.

 Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę:

- cena wywoławcza działki ewidencyjnej nr 615/1 wynosi: 371 500,00 zł,

- cena wywoławcza działki ewidencyjnej nr 614/4 wynosi: 9 950,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę:

- za działkę ewidencyjną nr 615/1 wadium wynosi: 55 720,00 zł,

- za działkę ewidencyjną nr 614/4 wadium wynosi: 1 500,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce tak by pieniądze były zaksięgowane na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Bodzanów
Wojewodztwo: małopolskie