Witamy

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce - Małgorzaty Budnik

Nieruchomość o pow. o powierzchni 1,96 ha

Podstawowe informacje:
Data: 2018-05-17
Godzina: 10:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość o pow. o powierzchni 1,96 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Cena wywoławcza: 69 200,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1104/16
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc i art. 10136 kpc, że w dniu

 

17 maja 2018 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik, ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka odbędzie się:

 

DRUGA UPROSZCZONA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Rzeszotary, gm. Świątniki Górne składającej się z niezabudowanej działki ewidencyjnej  nr 1368 o powierzchni 1,96 ha, działka o kształcie nieregularnym, położona w  większej części  na terenie pochyłym, o zróżnicowanym  ukształtowaniu terenu – liczne skarby i wzniesienia, teren niezagospodarowany i nieogrodzony, działka częściowo porośnięta  lasem a częściowo krzewami i niską roślinnością, przez działkę  przechodzi  ciek wodny, od północy graniczy z ciekiem wodnym, działka nie posiada dojazdu (według informacji Urzędu Miasta i Gminy  w Świątnikach Górnych z dnia 13.10.2017 roku, PFn.3161.91.2017 – 1,06 ha to teren rolny a 0,90 ha to teren leśny), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o  nr KR1I/00036411/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 138 400,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę: 69 200,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 13 840,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji tak  by pieniądze były zaksięgowane na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia gdy jednak cena przewyższa kwotę: 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, przy czym reszta ceny powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce   lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że  w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych  z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny  winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

                                                                                                       

Dokumentacja fotograficzna

 

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Rzeszotary
Wojewodztwo: małopolskie