Witamy

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce - Małgorzaty Budnik

Zabudowana działka o pow. 0,2742 ha

Podstawowe informacje:
Data: 2018-06-18
Godzina: 14:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka o pow. 0,2742 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Cena wywoławcza: 609 220,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1137/17
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

18 czerwca 2018 r. o godz. 14:00

 

w sali nr 5 Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 263/1 o powierzchni  0,2742 ha, oddanej  w wieczyste użytkowanie  do dnia 04.05.2093 r.,  położonej w Wieliczce,  gm.  Wieliczka, ul. Jedynaka, zabudowanej  stanowiącymi  odrębną  własność budynkami oznaczonymi  na mapie ewidencyjnej  symbolami „i” (o powierzchni całkowitej 263,64 m2)  i „h” (o powierzchni całkowitej 264,50 m2), które  pełnią  funkcję magazynową (budynki  wolnostojące, jednokondygnacyjne) oraz zabudowanych pozostałymi naniesieniami budowlanymi, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00020421/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 812 290,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 609 220,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 81 230,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji tak  by pieniądze były zaksięgowane na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce   lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że  w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych  z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny  winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Wieliczka
Wojewodztwo: małopolskie