Witamy

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce - Małgorzaty Budnik

Nieruchomości – Działka o pow. 0,0300 ha, i inne

Podstawowe informacje:
Data: 2018-11-08
Godzina: 10:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości – Działka o pow. 0,0300 ha, i inne
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Cena wywoławcza: 3 350,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 604/17
Zdjęcia:
Opis:

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc i art. 10136 kpc, że w dniu

 

8 listopada 2018 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik, ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka odbędzie się

 

PIERWSZA UPROSZCZONA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w miejscowości Przebieczany, gm. Biskupice, składających się z:

1)

       niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 513/6 o pow. 0,0300 ha,

       niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 513/10 o pow. 0,0129 ha,

       niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 513/8 o pow. 0,0218 ha,

       niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 513/15 o pow. 0,0986 ha,

posiadających założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00049050/8.

2)

       niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 513/11 o pow. 0,0363 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00049051/5,

3)

       niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 513/12 o pow. 0,1711 ha,

       niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 513/20 o pow. 0,8266 ha (działka w 60% położona na terenach rolniczych),

posiadających założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00049930/1.

 

Przedmiot licytacji

Wartość nieruchomości

Cena wywołania

(tj. 3/4 ceny oszacowania)

Wysokość wadium

(tj. 10% ceny oszacowania)

niezabudowana dz. ewid. 513/6

12 093,00 zł

9 100,00 zł

1 210,00 zł

niezabudowana dz. ewid. 513/10

4 448,00 zł

3 350,00 zł

rękojmi nie składa się cena oszacowania mniejsza od

5 000 zł

niezabudowana dz. ewid. 513/8

8 533,00 zł

6 400,00 zł

860,00 zł

niezabudowana dz. ewid. 513/15

39 578,00 zł

29 700,00 zł

3 960,00 zł

niezabudowana dz. ewid. 513/11

34 000,00 zł

25 500,00 zł

3 400,00 zł

niezabudowana dz. ewid. 513/12

198 000,00 zł

148 500,00 zł

19 800,00 zł

niezabudowana dz. ewid. 513/20

401 000,00 zł

300 750,00 zł

40 100,00 zł

 

Licytant przystępujący do licytacji działki ewidencyjnej nr 513/20 winien spełniać warunki określone w art. 2 a ust. 1 lub art. 2 a ust. 3 pkt 1 lit. a - e ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2052) w dniu licytacji legitymując się stosownym zaświadczeniem (oświadczeniem potwierdzonym przez wójta, burmistrza), ewentualnie zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika:

 

63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce

 

tak by pieniądze były zaksięgowane na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Zdjęcia do pobrania

 

 

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Przebieczany
Wojewodztwo: małopolskie