Witamy

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce - Małgorzaty Budnik

Nieruchomości w Zabłocie

Podstawowe informacje:
Data: 2018-11-22
Godzina: 10:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości w Zabłocie
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Cena wywoławcza: 20 479,50
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 489/17
Zdjęcia:
Opis:

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc i art. 10136 kpc, że w dniu

 

22 listopada 2018 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik, ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka odbędzie się

 

DRUGA UPROSZCZONA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w miejscowości Zabłocie, gm. Biskupice, składającej się z:

 

- lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku numer 142 w trakcie budowy o powierzchni użytkowej 245,6600 m2 wraz z udziałem 24566/48460 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części wspólne budynku, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00048672/7 (nieruchomość wspólna objęta jest KW o nr KR1I/00048671/0);

- lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku numer 142 w trakcie budowy o powierzchni użytkowej 238,9400 m2 wraz z udziałem 23894/48460 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części wspólne budynku, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00048673/4 (nieruchomość wspólna objęta jest KW o nr KR1I/00048671/0);

- lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku numer 143 w trakcie budowy o powierzchni użytkowej 245,6600 m2 wraz z udziałem 24566/48460 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części wspólne budynku, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00048675/8 (nieruchomość wspólna objęta jest KW o nr KR1I/00048674/1);

- lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku numer 143 w trakcie budowy o powierzchni użytkowej 238,9400 m2 wraz z udziałem 23894/48460 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części wspólne budynku, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00048676/5 (nieruchomość wspólna objęta jest KW o nr KR1I/00048674/1);

- kompleksu niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 217/10, nr 217/12, posiadających założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00048450/5 (działki sąsiadują ze sobą, tworzą funkcjonalną całość, pełnią funkcję drogi wewnętrznej),

 

 Przedmiot licytacji

Wartość nieruchomości

Cena wywołania

(tj. 1/2 ceny oszacowania)

Wysokość wadium

(tj. 10% ceny oszacowania)

lokal mieszkalny o nr 1 w budynku numer 142

531 637,42 zł (brutto)

265 818,71 zł (brutto)

53 164,00 zł

lokal mieszkalny o nr 2 w budynku numer 142

515 670,03 zł (brutto)

257 835,00 zł (brutto)

51 567,00 zł

lokal mieszkalny o nr 1 w budynku numer 143

591 973,31 zł (brutto)

295 986,65 zł (brutto)

59 198,00 zł

lokal mieszkalny o nr 2 w budynku numer 143

573 596,18 zł (brutto)

286 798,10 zł (brutto)

57 360,00 zł

kompleks niezabudowany działek ewidencyjnych nr 217/10, nr 217/12

40 959,00 zł (brutto)

20 479,50 zł (brutto)

 4 100,00 zł

 

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce tak by pieniądze były zaksięgowane na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

 

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Zdjęcia do pobrania

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Zabłocie
Wojewodztwo: małopolskie