Witamy

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce - Małgorzaty Budnik

Nieruchomości działka o powierzchni 0,38 ha i inne

Podstawowe informacje:
Data: 2018-11-29
Godzina: 10:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości działka o powierzchni 0,38 ha i inne
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Cena wywoławcza: 20 479,50
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 253/16
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc i art. 10136 kpc, że w dniu

 

29 listopada 2018 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik, ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka odbędzie się:

 

PIERWSZA UPROSZCZONA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w miejscowości Mogilany, gm. Mogilany, składających się z:

- niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 705 o powierzchni 0,38 ha (działka charakteryzuje się kształtem zbliżonym do figury trapezu oraz nachyleniem terenu w kierunku południowo-wschodnim, działka posiada bezpośredni dostęp do drogi - działki nr 723 będącej własnością gminy Mogilany), posiadająca założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Skawinie Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR3I/00019496/1,

- niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 706 o powierzchni 8,68 ha (działka charakteryzuje się nieregularnym kształtem oraz zmiennym nachyleniem terenu, przez południową część działki przepływa ciek wodny, w północno-zachodniej części działki wykonane są fundamenty budynku o wymiarach 10 m x 11 m, działka posiada bezpośredni dostęp do drogi - działki nr 723 będącej własnością gminy Mogilany), posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Skawinie Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR3I/00017668/4.

 

Dla działek ewidencyjnych nr 705 i 706 oraz działek 723 i 756 stanowiących drogę dojazdową gminną została wydana decyzja znak AB.II.S.7351/1/217/06 z dnia 12. 06.2006 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę zagrody agroturystycznej.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

- niezabudowana działka ewidencyjna nr 705 oszacowana jest na kwotę: 511 024,00 zł,

- niezabudowana działka ewidencyjna nr 706 oszacowana jest na kwotę: 9 918 636,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:

- cena wywoławcza niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 705 wynosi: 383 300,00 zł,

- cena wywoławcza niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 706 wynosi: 7 439 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę:

- za niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 705 wadium wynosi: 51 110,00 zł,

- za niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 706 wadium wynosi: 991 870,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika:

 

63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce

 

tak by pieniądze były zaksięgowane na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg albo w gotówce w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane, a w licytacji nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. gdy jednak cena przewyższa kwotę: 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, przy czym reszta ceny powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Dokumentacja fotograficzna

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Mogilany
Wojewodztwo: małopolskie