Witamy

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce - Małgorzaty Budnik

Działki o pow. 0,0423 ha i 0,0178 ha, udziały

Podstawowe informacje:
Data: 2018-12-04
Godzina: 10:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 0,0423 ha i 0,0178 ha, udziały
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Cena wywoławcza: 1 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1545/15
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc i art. 1013(6) kpc, że w dniu

 

4 grudnia 2018 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik, ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka odbędzie się:

 

PIERWSZA UPROSZCZONA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Kokotów, gm. Wieliczka, składającej się z :

- udziału w wysokości 1/4 część prawa własności do niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 505/9 o powierzchni 0,0423 ha (działka w kształcie wydłużonym, prostokątnym, stanowi pas gruntu wykorzystywany jako wewnętrzna droga dojazdowa – droga urządzona o utwardzonej nawierzchni), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00043574/5,

- udziału w wysokości 1/8 część prawa własności do niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 505/10 o powierzchni 0,0178 ha (działka o kształcie mniej regularnym, stanowi pas gruntu wykorzystywany jako wewnętrzna droga dojazdowa – droga urządzona o utwardzonej nawierzchni), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00043575/2.

 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

- ułamkowa 1/4 część nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 7 500,00 zł,

- ułamkowa 1/8 część nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 2 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę:

- cena wywoławcza ułamkowej 1/4 części nieruchomości wynosi: 5 625,00 zł,

- cena wywoławcza ułamkowej 1/8 części nieruchomości wynosi: 1 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 950,00 .

- za ułamkową 1/4 część nieruchomości wadium wynosi: 750,00 zł,

- za ułamkową 1/8 część nieruchomości wadium wynosi: 200,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce tak by pieniądze były zaksięgowane na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia, gdy jednak cena przewyższa kwotę: 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, przy czym reszta ceny powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Dokumentacja fotograficzna

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Kokotów
Wojewodztwo: małopolskie