Witamy

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce - Małgorzaty Budnik

Działki o pow. 0,2472 ha, 0,5093 ha, 0,0327 ha

Podstawowe informacje:
Data: 2018-12-13
Godzina: 10:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 0,2472 ha, 0,5093 ha, 0,0327 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Cena wywoławcza: 27 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 995/17
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc i art. 10136 kpc, że w dniu

 

13 grudnia 2018 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik, ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka odbędzie się:

 

PIERWSZA UPROSZCZONA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w miejscowości Koźmice Małe, gm. Wieliczka, składających się z:

- niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 44 o powierzchni 0,2472 ha – powierzchnia na podstawie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów (działka o kształcie nieregularnym, położona w terenie pofałdowanym lekko pochyłym, uzbrojenie terenu w media znajduje się w zasięgu działki, przez działkę przebiega pas drogi do sąsiednich działek – droga utwardzona, działka nie posiada prawnie uregulowanego bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – brak wpisanych służebności), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00040156/8,

- niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 45 o powierzchni 0,5093 ha – powierzchnia na podstawie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów (działka o kształcie nieregularnym, położona w terenie pofałdowanym, lekko pochyłym, uzbrojenie terenu w media znajduje się w zasięgu działki, przez działkę przebiega pas drogi służebnej do sąsiednich działek - droga utwardzona, działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, asfaltowej), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00015714/4,

- niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 46 o powierzchni 0,0327 ha – powierzchnia na podstawie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów (działka o kształcie dość regularnym, położona jest w terenie pofałdowanym, uzbrojenie terenu znajduje się w zasięgu działki, działka posiada dostęp do drogi publicznej, dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni utwardzonej - działka nr 51 stanowiąca drogę dojazdową jest we władaniu gminy), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00015714/4.

 

PRZEDMIOT LICYTACJI

WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI

CENA WYWOŁANIA

(tj. 3/4 ceny oszacowania)

WYSOKOŚĆ WADIUM

(tj. 10% ceny oszacowania)

Niezabudowana działka ewidencyjna nr 44

234 000,00 zł

175 500,00 zł

23 400,00 zł

Niezabudowana działka ewidencyjna nr 45

543 000,00 zł

407 250,00 zł

54 300,00 zł

Niezabudowane działki ewidencyjna nr 46

37 000,00 zł

27 750,00 zł

3 700,00 zł

 Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce tak by pieniądze były zaksięgowane na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

 Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane, a w licytacji nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

                                                                                                          

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Koźmice Małe
Wojewodztwo: małopolskie